Obchodní podmínky internetového obchodu

NÁBYTEK Z POLSKA 24

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
 4. PODMÍNKY A TERMÍNY PLATEB ZA ZBOŽÍ
 5. CENA, PODMÍNKY A TERMÍNY DODÁNÍ ZBOŽÍ
 6. REKLAMACE ZBOŽÍ
 7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO METODÁM
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Tyto obchodní podmínky internetvěho obchodu připravili právníci na prokonsumencki.pl webu prokonsumencki.pl Internetový obchod www.nabytekzpolska24.cz pečuje o práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která mu přísluší na základě Zákona o ochraně spotřebitele. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele, jsou neplatná a místo nich jsou uplatňovány předpisy Zákona o ochraně spotřebitele. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za účel vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů, která jim přísluší podle závazných právních předpisů, a veškeré pochybnosti je nutné interpretovat ve prospěch spotřebitele. V případě případného rozporu mezi ustanoveními stávajících obchodních podmínek s výše uvedenými předpisy, přednost mají tyto předpisy a je nutné je uplatňovat. Obchodní podmínky internetvěho obchodu

1.     VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.        Internetový obchod, dostupný na internetové adrese www.nabytekzpolska24.cz, provozuje Nábytek z Polska 24, který podniká jako firma Koper Meubels Andrzej Koper, zapsaný do Centrální evidence a informace o ekonomické činnosti Polské republiky, vedené Ministerstvem příslušným pro ekonomické záležitosti, který má: adresu provozování ekonomické činnosti : Przedwojów 69, 58-400 Kamienna Góra, DIČ 6141547235, IČO 368258489, a korespondenční adresa:

Bucharova 2657/12

15800 Prague

e-mail: info@nabytekzpolska24.cz

telefon: +420 732 220 920

1.2.        Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům používajícím internetový obchod, pokud příslušné ustanovení obchodních podmínek nestanoví jinak.

1.3.        Správcem osobních údajů, které jsou v internetovém obchodě zpracovávány v souvislosti s realizací ustanovení těchto obchodních podmínek, je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, po dobu a na základě principů a pravidel uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně právních důvodů, účelu a období zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, a také informace v oblasti používání souborů cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupu, je dobrovolné. Stejně tak je poskytování osobních údajů uživatelem internetového obchodu nebo jeho zákazníkem dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů (uzavření  smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího).

1.4.        Definice:

 1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s vyloučením státních svátků a dnů pracovního klidu.
  1. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě, umožňující vytvoření účtu.
  2. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – elektronicky poskytovaná služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě, umožňující podání objednávky, zejména prostřednictvím přidání zboží do elektronického košíku a stanovení podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dopravy a platby.
  3. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předpokládaných ve všeobecně platných předpisech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost – která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
  4. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. z. 1964 č. 16, pol. 93 se zm.).
  5. ÚČET – elektronicky poskytovaná služba, označená individuální adresou elektronické pošty (adresou e-mail) a heslem poskytnutým uživatelem, souhrn zásob v elektronickém IT systému poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromážděny údaje poskytnuté uživatelem a informace o jeho objednávkách v internetovém obchodě.
  6. ZBOŽÍ – movitá věc, dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.
  7. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky internetového obchodu.
  8. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služeb, dostupný na internetové adrese: www.nabytekzpolska24.cz.
  9. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽEB – Andrzej Koper provozující podnikatelskou činnost jako firma Koper Meubels Koper Andrzej, zapsaný do Centrální evidence a informace o ekonomické činnosti Polské republiky, vedené Ministerstvem příslušným pro ekonomické záležitosti, který má: adresu provozování ekonomické činnosti adresu: Przedwojów 69, 58-400 Kamienna Góra, DIČ 6141547235, IČO 368258489, adresa elektronické pošty: info@nabytekzpolska24.cz, telefonní čísla: +420 732 220 971, a korespondenční adresa: Bucharova 2657/12, 15800 Prague.
 1. KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva na zboží, uzavíraná nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
  1. ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY – služby poskytované elektronickou cestou, prostřednictvím internetového obchodu, poskytovatelem služeb ve prospěch uživatele.
  2. UŽIVATEL – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předpokládaných ve všeobecně platných předpisech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost – která využívá nebo má v úmyslu využívat elektronicky poskytované služby.
  3. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele (Sb. z. 2014, pol. 827 se zm.).
  4. OBJEDNÁVKA – vyjádření vůle zákazníka, podávané prostřednictvím objednávkového formuláře, vedoucí bezprostředně k uzavření kupní smlouvy na zboží s prodávajícím

2.     ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1.        V internetovém obchodě jsou dostupné následující elektronicky poskytované služby: účet a objednávkový formulář.

 • Účet – používání účtu je možné výhradně po současném splnění následujících kroků – (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole „Zaregistrovat“. V registračním formuláři musí příjemce služby uvést svou e-mailovou adresu. Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři je zaslána automatická zpráva s vygenerovaným heslem k účtu. Uživatel může kdykoli po přihlášení k účtu své heslo změnit. Účet lze také vytvořit zaškrtnutím příslušného políčka při podávání objednávky – účet je vytvořen ihned po podání objednávky.
  • Elektronicky poskytovaná služba „Účet“ je poskytována bezplatně a na dobu neurčitou. Uživatel může – kdykoli a bez uvedení důvodu – odstranit účet (zrušit účet) prostřednictvím odeslání příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména elektronickou poštou na adresu: info@nabytekzpolska24.cz, nebo také písemně na adresu: Bucharova 2657/12, 15800 Prague.
  • Objednávkový formulář – použití objednávkového formuláře začíná v době, kdy zákazník přidá první výrobek do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě. Podání objednávky proběhne poté, co zákazník splní současně následující dva kroky – (1) vyplní objednávkový formulář a (2) klikne na stránkách internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře na pole „Koupit a zaplatit“ – do této chvíle je možné upravovat zadané údaje (za tímto účelem je nutné se řídit zobrazovanými pokyny a informacemi dostupnými na stránkách internetového obchodu). Do objednávkového formuláře je nutné zadat následující údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa (ulice, číslo popisné/číslo bytu, PSČ, město, stát), e-mail, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: zboží, počet kusů, místo a způsob dopravy, platební podmínky. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název firmy a DIČ.
   • Elektronicky poskytovaná služba „Objednávkový formulář“ je poskytována zdarma, má jednorázový charakter a končí v době podání objednávky jeho prostřednictvím, nebo v době předčasného ukončení vyřizování objednávky ze strany uživatele.

2.2.        Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem, který používá poskytovatel služeb: (1) počítač, laptop nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučované minimální rozlišení displeje: 1024×768; (5) zapnutí ukládání souborů cookies a obsluhy Javascript v internetovém prohlížeči.

2.3.        Uživatel je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrou morálkou, za současného respektování osobních práv, autorského práva a duševního vlastnictví poskytovatele služeb a třetích osob. Uživatel je povinen zadávat pravdivé údaje. Uživateli je zakázáno poskytovat nedovolený obsah.

2.4.        Režim reklamačního řízení elektronických služeb:

 • Reklamace související s elektronicky poskytovanými službami poskytovatele služeb a ostatní reklamace související s provozem internetového obchodu (s vyloučením procedury reklamace zboží, která je popsána v bodě 6 obchodních podmínek) může uživatel podávat například:
  • písemně na adresu: Bucharova 2657/12, 15800 Prague.
  • elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@nabytekzpolska24.cz.
  • V popisu reklamace je vhodné uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druhu a data vzniku závady; (2) požadavek uživatele a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí to řešení reklamace na straně poskytovatele služeb. Požadavky obsažené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučovaného popisu reklamace.
  • Poskytovatel služeb se k podané reklamaci vyjádří neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dní od jejího podání.

3.     PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

3.1.        Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím nastává po předchozím podání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 obchodních podmínek.

3.2.        Cena zboží, zobrazená na stránkách internetového obchodu je uvedena v korunách. O celkové ceně zboží (včetně daní), které je předmětem objednávky, a také o nákladech na dopravu (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) a o jiných nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků – o povinnosti jejich úhrady, je zákazník informován na stránkách internetového obchodu během podávání objednávky a také v době vyjádření souhlasu zákazníka s uzavřením kupní smlouvy.

3.3.        Uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře

 • Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím nastává po předchozím podání objednávky v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 obchodních podmínek.
  • Po podání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její obdržení a současně přijímá objednávku k realizaci. Potvrzení o obdržení objednávky a jejím přijetí k realizaci probíhá prostřednictvím e-mailové zprávy, kterou prodávající odesílá zákazníkovi na adresu elektronické pošty uvedenou při podání objednávky. Tato zpráva obsahuje nejméně prohlášení prodávajícího o obdržení objednávky a jejím předání k realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. V době doručení výše uvedené zprávy zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.4.        Zaznamenávání, zabezpečení a zpřístupnění obsahu kupní smlouvy zákazníkovi je umožněno (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailu, o kterém se hovoří v bodě 3.3.2 obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je navíc zaznamenán a zabezpečen v IT systému internetového obchodu prodávajícího.

4.     PODMÍNKY A TERMÍNY PLATEB ZA ZBOŽÍ

4.1.        Prodávající přijímá platby vyplývající z kupní smlouvy následujícími způsoby:

 • Platba v hotovosti nebo na dobírku při převzetí zboží.
  • Platba převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.2.        Doba splatnosti:

 • Pokud zákazník zvolí platbu převodem, je povinen provést úhradu ve lhůtě do 7 kalendářních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.
  • Pokud zákazník zvolí platbu v hotovosti nebo platbu kartou na dobírku pro převzetí zboží, je povinen provést platbu při převzetí zboží.

5.     CENA, PODMÍNKY A TERMÍNY DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.        Dodávka zboží je dostupná na území Česka, Německa, Belgie a Nizozemska

5.2.        Doprava zboží k zákazníkovi je hrazena, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na doručení zboží (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce, která se týká nákladů na dopravu, během podávání objednávky a také v době vyjádření souhlasu zákazníka s uzavřením kupní smlouvy.

5.3.        Dodání zboží k zákazníkovi bude provedeno vlastní dopravou prodávajícího.

5.4.        Lhůta pro doručení zboží zákazníkovi je od 7 do 35 pracovních dní, pokud není v popisu daného zboží nebo během podávání objednávky uveden kratší termín. V případě zboží s různými termíny dodávky je termínem dodávky nejdelší uvedený termín, který však nesmí překročit 35 pracovních dní. Lhůta pro doručení zboží zákazníkovi začíná běžet:

 • Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem – ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.
  • Pokud si zákazník zvolí platbu v hotovosti nebo platební kartou na dobírku – ode dne uzavření kupní smlouvy.

6.     REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1.        Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (ručení), upravují všeobecně platné právními předpisy, především občanský zákoník (v tom čl. 556-576 občanského zákoníku).

6.2.        Prodávající je povinen dodat zákazníkovi zboží bez vad.

6.3.        Reklamaci může zákazník podat například:

 • písemně na adresu: Bucharova 2657/12, 15800 Prague. ;
  • elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@nabytekzpolska24.cz.

6.4.        V popisu reklamace je vhodné uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku vady; (2) požadovaný způsob vyřešení reklamace, tj. zajištění shody zboží s kupní smlouvou, nebo prohlášení o slevě z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí to řešení reklamace na straně prodávajícího. Požadavky obsažené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučovaného popisu reklamace.

6.5.        Prodejce vyřeší reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 14 kalendářních dní od data jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem a uplatňuje práva z titulu ručení za vady, požádal o výměnu věci nebo odstranění vady, nebo podal prohlášení o slevě z ceny a uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a prodávající k tomuto požadavku nezaujal stanovisko ve lhůtě do 14 kalendářních dní, má se za to, že tento požadavek byl uznán za oprávněný.

6.6.        Zákazník, který uplatňuje práva z titulu ručení za vady, je povinen dodat vadné zboží na adresu: Bucharova 2657/12, 15800 Prague.. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na doručení výrobku prodávající. Pokud by s ohledem na druh zboží nebo způsob jeho montáže bylo jeho dodání ze strany zákazníka, který je spotřebitelem, příliš komplikované, zákazník je povinen zpřístupnit zboží prodávajícímu v místě, kde se zboží nachází.

6.7.        V souladu s čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost prodávajícího z titulu ručení za vady zboží vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, vyloučena.

7.     MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO METODÁM

7.1.        Podrobné informace ohledně možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamace a vymáhání nároků a podmínek přístupu k těmto metodám, určené pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.        V rámci Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele funguje také kontaktní centrum (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemný kontakt: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), jehož úkolem je poskytování pomoci spotřebitelům v záležitostech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3.        Spotřebitel má následující příkladové možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamace a vymáhání nároků: (1) Žádost o urovnání sporu u stálého spotřebitelského rozhodčího soudu (více informací na stránkách http://www.spsk.wiih.org.pl/; (2) návrh na mimosoudní řešení sporu ke krajskému inspektorátu Obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách místně příslušného inspektora podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) veřejného ochránce práv spotřebitelů nebo sociální organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (mj. Sdružení spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mj. elektronicky na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní infolince pro spotřebitele 801 440 220 (infolinka je v provozu: pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, poplatek za spojení podle tarifu operátora).

7.4.        Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma internetového systému pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikatelskými subjekty na unijní úrovni (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s bodem komplexní obsluhy pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací o samotné platformě nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.     PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.        Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může ve lhůtě do 14 kalendářních dní od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli nákladů, vyjma nákladů uvedených v bodě 8.8 obchodních podmínek. Pro zachování této lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být podáno například:

 • písemně na adresu: Bucharova 2657/12, 15800 Prague;
  • elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@nabytekzpolska24.cz.

8.2.        Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 k nařízení vlády, navíc je dostupný v bodě 11 obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzorový formulář, není to však povinné.

8.3.        Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

 • u smlouvy, při jejímž plnění prodávající vydává zboží a je povinen přenést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) – od doby, kdy zboží převzal sám spotřebitel nebo jej převzala jím určená třetí osoba, jiná než přepravce, a v případě smlouvy, která: (1) obsahuje několik kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo v sériích – od doby dodání posledního kusu zboží, části nebo série; nebo (2) spočívá v pravidelných dodávkách zboží po určitou dobu – od doby dodání prvního zboží.
  • u ostatních smluv – od data uzavření smlouvy.

8.4.        V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je smlouva považována za neuzavřenou.

8.5.        Prodávající je povinen neprodleně, nejdéle však do 14 kalendářních dní od data obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodávku zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený internetovým obchodem). Prodávající provádí vrácení platby za použití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jinými způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady. Pokud prodávající nenavrhl, že sám převezme zboží od spotřebitele, může pozastavit vrácení plateb obdržených od spotřebitele do doby obdržení zboží zpět, nebo doručení dokladu o odeslání zboží zpět ze strany spotřebitele, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

8.6.        Spotřebitel je povinen, nejpozději ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě oprávněné prodávajícím k převzetí zboží, pokud však prodávající nenavrhl, že zboží převezme sám. Pro zachování lhůty stačí zboží odeslat před jejím uplynutím. Spotřebitel může vrátit zboží na adresu: Bucharova 2657/12, 15800 Prague..

8.7.        Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které je následkem jeho používání způsobem, který přesahuje rozsah nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.

8.8.        Možné škody související s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen uhradit spotřebitel:

 • Pokud spotřebitel zvolil způsob dopravy zboží jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený internetovým obchodem, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečně vynaložené náklady.
  • Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení zboží. U výrobků, které nelze zaslat zpět obvyklým způsobem poštou (např. objemné předměty), mohou spotřebiteli vzniknout vyšší náklady na poštovné podle následujícího vzorového ceníku jednoho z dopravců: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.
  • V případě plnění, které je službou, jejíž poskytnutí – na výslovnou žádost spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který vykonává právo na odstoupení od smlouvy, je po oznámení takového požadavku povinen uhradit služby poskytnuté do doby odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítává proporcionálně k rozsahu poskytnutého plnění, se zohledněním smluvně sjednané ceny nebo odměny. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnutého plnění.

8.9.        Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli ve vztahu ke smlouvám:

 • (1) na poskytování služeb, pokud prodávající poskytl kompletní službu se souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po poskytnutí služby ze strany prodávajícího zanikne právo na odstoupení od smlouvy; (2) ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) jejichž předmětem plnění je neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) jejichž předmětem plnění je zboží podléhající rychlé zkáze nebo mající krátkou lhůtu spotřeby; (5) jejichž předmětem plnění je zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání porušen; (6) jejichž předmětem plnění je zboží, které je po dodání – s ohledem na svůj charakter – neodlučitelně spojeno s jinými věcmi; (7) jejichž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, u kterých byla cena sjednána při uzavření kupní smlouvy, avšak jejich dodání může nastat teprve po uplynutí 30 dní a jejich hodnota závisí na výkyvech trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu; (8) ve kterých spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení urgentní opravy nebo údržby, pokud prodávající poskytuje dodatečně jiné služby než ty, jejichž poskytnutí spotřebitel požadoval, nebo dodává zboží jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli přísluší pouze ve vztahu k dodatečným službám nebo zboží; (9) jejichž předmětem plnění jsou zvukové nebo video nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání porušen; (10) na doručování denního tisku, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy na předplatné; (11) uzavřeným formou veřejné aukce; (12) na poskytování služeb v rozsahu ubytování, jiného než pro účely bydlení, přepravy věcí, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb souvisejících s rekreací, zábavou, sportem nebo kulturou, pokud byl ve smlouvě stanoven den nebo období poskytování služby; (13) na dodávku digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud prodávající informoval spotřebitele o zániku práva na odstoupení od smlouvy.

8.10.     Ustanovení obsažená v bodě 8 těchto obchodních podmínek, týkající se spotřebitele, jsou uplatňována od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data také pro uživatele nebo zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.

9.     USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

9.1.        Bod 9 těchto obchodních podmínek a veškerá ustanovení v něm obsažená jsou určena a tedy závazná pro zákazníka nebo uživatele, který není spotřebitelem, a od 1. ledna 2021 i pro smlouvy uzavřené od tohoto data také pro uživatele, který není fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.

9.2.        Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 kalendářních dní od data jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy může v tomto případě nastat bez uvedení důvodu a nezakládá na straně zákazníka žádné nároky vůči prodávajícímu.

9.3.        Prodávající má právo omezit dostupné možnosti platby, včetně požadování úhrady částečné nebo celé kupní ceny formou zálohy, a to nezávisle na zákazníkem zvolené možnosti platby a skutečnosti uzavření kupní smlouvy.

9.4.        Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o elektronicky poskytované službě s okamžitým účinkem a bez uvedení důvodu, odesláním příslušného prohlášení uživateli.

9.5.        Odpovědnost poskytovatel služeb/prodávajícího ve vztahu k uživateli/zákazníkovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v rámci jednotlivého nároku, tak také ve vztahu ke všem nárokům společně – do výše zaplacení ceny a nákladů na dodávku z titulu kupní smlouvy, maximálně však do výše jednoho tisíce polských zlotých. Finanční omezení, o kterém se hovoří v předchozí větě, se vztahuje na všechny nároky uživatele/zákazníka vůči poskytovateli služeb/prodávajícímu, a to i v případě, že kupní smlouva není uzavřena nebo s kupní smlouvou nesouvisí. Poskytovatel služeb/prodávající nese odpovědnost ve vztahu k uživateli/zákazníkovi pouze za typické škody předpokládané v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost z titulu ušlého zisku. Prodávající rovněž neodpovídá za případné zpoždění při přepravě zásilky.

9.6.        Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím/poskytovatelem služeb a zákazníkem/uživatelem budou řešeny u soudu místně příslušného podle sídla prodávajícího/poskytovatele služeb.

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Smlouvy uzavírané internetovým obchodem jsou uzavírány v českém jazyce.

10.2.     Změny obchodních podmínek:

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na provádění změn obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj.: změna právních předpisů; změna platebních a dodacích podmínek – v rozsahu, v jakém mají tyto změny vliv na realizaci ustanovení těchto obchodních podmínek.
  1. Budou-li na základě těchto obchodních podmínek uzavřeny smlouvy kontinuálního charakteru (např. elektronické poskytování služeb – Účet), změněné obchodní podmínky budou pro uživatele závazné, pokud byly dodrženy podmínky obsažené v čl. 384 a 384[1] občanského zákoníku, tj. uživatel byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne informování. Pokud by změna obchodních podmínek měla za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících, uživatel má právo odstoupit od smlouvy.
  1. Budou-li na základě těchto obchodních podmínek uzavřeny smlouvy jiné než trvalé povahy (např. kupní smlouva), změny obchodních podmínek se nijak nedotýkají práv nabytých uživateli/zákazníky před datem účinnosti změn obchodních podmínek, zejména se změny obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných objednávek a uzavřených, realizovaných nebo plněných kupních smluv.

10.3.     U záležitostí, které tyto obchodní podmínky neupravují, budou uplatňovány všeobecně platné polské právní předpisy, zejména: občanského zákoníku; zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. z. 2002 č. 144, pol. 1204 se zm.); zákona o ochraně spotřebitele; a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.

10.4.     Tyto obchodní podmínky nevylučují ustanovení platná v zemi obvyklého bydliště spotřebitele uzavírajícího smlouvu s poskytovatelem služeb/prodejcem, která nelze smluvně vyloučit. Poskytovatel služeb/prodejce v takovém případě zaručuje spotřebiteli ochranu, kterou mu poskytují právní předpisy a kterou nelze smluvně vyloučit.

11.  VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE)

Vzor formuláře odstoupení od smlouvy
(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) – Adresát: Nábytek z Polska 24
info@nabytekzpolska24.cz

– Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících věcí(*) smlouvy dodávky následujících věcí(*) smlouvy o dílo spočívající ve zhotovení následujících věcí(*)/o poskytování následující služby(*)

– Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

– Jméno a příjmení spotřebitele(-ů)

– Adresa spotřebitele(-ů)

– Podpis spotřebitele(-ů)(pouze v případě, že je formulář odesílán v papírové podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.